Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515 657
directie.degoudakker@degroeiling.nl

Ouders

Zonder uw betrokkenheid, geen activiteiten

Om de leerlingen te helpen bij de sociaal‐emotionele ontwikkeling, wordt de methode 'Kinderen en hun sociale talenten' gebruikt. Hierin wordt structureel en preventief aandacht besteed aan de sociaal‐emotionele ontwikkeling door om de twee weken een thema te behandelen.
 
Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden van het centraal gestelde thema. Tevens wordt er ook om hun medewerking gevraagd: "Wij doen er iets aan, doet u mee" in de nieuwsbrief.
Op De Goudakker onderschrijven wij de gedachte dat ouders een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van sociale competentie. Deze begint immers thuis, voordat het kind naar de basisschool gaat. Het is daarom van belang dat school en ouders één lijn trekken om een maximaal effect te bereiken.
"De kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen komt hierdoor hoger te liggen en daar doen wij het voor!"
Zoals hier boven omschreven kunnen wij als school niet alleen zorg dragen voor een veilige basisschool. Om dit doel te behalen moeten school en ouders actief samenwerken. Wederzijds vertrouwen in ouders en school draagt ertoe bij dat informatiestromen goed lopen en ongewenst gedrag eerder gesignaleerd wordt. Om preventief ongewenst gedrag te signaleren, te bespreken en tegen te gaan worden de volgende acties ondernomen:
  • Ouders op gesprek vragen.
  • Tijdens rapportgesprekken informatie uitwisselen over gedrag aan de hand van de omschreven punten.
  • Tijdens ouderavonden aandacht besteden aan gedrag.
  • Ouders kunnen thuis bekendheid geven aan de regels en afspraken van De Goudakker doordat deze in de schoolgids en nieuwsbrief vermeld staan.
  • Ouders dragen de gestelde regels.